Правила за участие в играта

Правила за участие в играта
“ГЛАДНИ ЗА ОЩЕ“

Официални правила за играта:

I. Организатор на игра “ГЛАДНИ ЗА ОЩЕ“, (наричана по-долу за краткост „Играта“) е Бригада енд Ко ООД с ЕИК: 206182202, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. Ивац Войвода 10 . Възложител на играта е Елит-П ЕООД с ЕИК 115810744, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, ул. Дилянка 2А (наричан по-долу „Възложителят“). Участниците в Играта са длъжни да спазват условията и разпоредбите на изложените по-долу Официални правила на Играта (наричани по-долу „Официални правила”). Официалните правила на Играта ще бъдат достъпни за целия период на продължителността ѝ на www.elitbarsgame.elitfoods.eu. Организаторът на Играта си запазва правото да допълва или променя Официалните правила по всяко време, като промените влизат в сила само след оповестяването им на интернет адрес www.elitbarsgame.elitfoods.eu.

  1. Период на Играта: 10.10.2022 г. до 10.11.2022 г. включително. Промоцията се организира и провежда на територията на Република България.

III. Продукти, участващи в Промоцията: ядкови барове ELiTbars, независимо от вида, вкуса и грамажа на изделието.

  1. Официалните правила ще бъдат достъпни на интернет адрес www.elitbarsgame.elitfoods.euза периода на Играта.

Право на участие:

  1. Играта е отворена за участие за всички физически лица с местоживеене в България и на възраст над 16 години, с изключение на: служителите на Бригада енд Ко ООД, Ови и Сари ООД и Елит-П ЕООД, както и членове на техните семействата (деца, родители и съпрузи).
  2. За да получат награда от Играта, печелившите са длъжни да запазят печелившата/те касова/и бележка/и до обявяване на победителите и предоставянето й/им по електронен път на Организатора.

VII. Организаторът има неотменимото право да прекрати Играта по всяко време, обявявайки това в съответствие с точка I, в случай че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на Правилата или форсмажорни обстоятелства. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация и не се допуска връщане на продукти.

VIII. Участвайки в тази Игра, участниците приемат да се ангажират с тези Официални правила и задължително да спазват техните условия.

  1. Механизъм на Играта:

Стъпка 1: Купи ядкови барчета ELiTbars за минимум 2 лв. Необходимо условие е закупуването на ядкови барчета ELiTbars на обща стойност от не по-малко от 2 лв. да бъде вписано на ЕДНА касова бележка.

Стъпка 2: Регистрирай две имена, валиден мобилен телефонен номер, валиден имейл адрес и номера на касовата бележка на интернет страницата www.elitbarsgame.elitfoods.eu.

При регистрацията участникът трябва:

да въведе две имена

да въведе валиден имейл адрес

да въведен валиден мобилен телефон

да въведе номера на касовата бележка

да въведе/отбележи наградата, за която участва

да потвърди (чрез чекбокс), че желае да участва и е съгласен с Официалните правила на Играта, както и че ако е печеливш, неговият/нейният мобилен номер ще бъде публикуван на сайта www.elitbarsgame.elitfoods.eu, като последните 3 символа от всеки мобилен номер (напр. 0888102***) ще бъдат скрити и няма да бъдат видими на www.elitbarsgame.elitfoods.eu

да потвърди (чрез чекбокс), че се е запознал с Политиката за поверителност и с начина на обработване на личните му данни

да потвърди (чрез чекбокс), че ще пази и предостави по електронен път, всички печеливши касови бележи в случай на печалба.

Да изпрати информацията, чрез натискане на бутон „ИЗПРАТИ“

  1. Награди:

 

Общо 9 бр. награди, разпределени както следва:

– 2 бр. конзоли PlayStation (наричана по-долу „1-ва награда“)

– 3 бр.  прахосмукачки робот IROBOT ROOMBA (наричани по-долу „2-ра награда“)

– 5 бр. туристически раница Patagonia (наричани по-долу „3-та награда“)

За участие за 1 бр. туристическа раница от 3-та награда e необходимо потребител да регистрира ЕДНА КАСОВА бележка на стойност минимум 2 лв.

За участие за 1 бр. прахосмукачка робот от 2-ра награда e необходимо потребител да регистрира ТРИ КАСОВИ бележки, всяка от които на стойност минимум 2 лв.

За участие за 1 бр. конзола от 1-ва награда e необходимо потребител да регистрира ШЕСТ КАСОВИ бележки, всяка от които на стойност минимум 2 лв.

При успешна регистрация на една касова бележа, участникът трябва да избере за кой вид награда иска да участва чрез бутона „ИЗПРАТИ“. След успешна регистрация на една касова бележка с отбелязана 3-та награда, потребителят е регистрирал едно валидно участие за тази награда. След успешна регистрация на три касови бележки с отбелязана 2-ра награда, потребителят е регистрирал едно валидно участие за тази награда. След успешна регистрация на шест касови бележки с отбелязана 1-ва награда, потребителят е регистрирал едно валидно участие за тази награда.

Всички регистрирани участия са валидни до изтичане на Играта. Една касова бележка може да бъде регистриран един път. Един потребител може да регистрира неограничен брой касови бележки и да регистрира неограничен брой участия за всяка награда.

Разпределение на наградите

2 бр. конзоли PlayStation, 3 бр. прахосмукачки робот IROBOT ROOMBA, 5 бр. туристически раница Patagonia за периода на Играта – общо 10 броя награди. Ще бъдат направени общо 10 тегления на награди. Всички печеливши касови бележки не участват в следващите тегления. Едно лице може да спечели по 1 бр. награди от всеки вид – общо 3 бр. награди. Тегленето на наградите ще се извършва посредством конкретно разработен за нуждите на играта алгоритъм. Тегленето на победители ще се извърши между 11 -15 ноември 2022 г.

Печелившите ще бъдат публикувани до 17 ноември 2022 г. на www.elitbarsgame.elitfoods.eu и на стори в социалните мрежи на ELiTbars, като последните 3 символа от всеки мобилен номер (напр. 0888201***) ще бъдат скрити и няма да бъдат видими на страницата.

  1. Един участник може да спечели само по една награда от вид за периода на Играта. Т.е. един участник може да спечели максимално 1 бр. конзоли PlayStation, 1 бр. прахосмукачки робот IROBOT ROOMBA, 1 бр. туристически раница Patagonia.

XII. Единният идентификатор на всеки участник е реален и действащ имейл адрес. Потребителят трябва да въведе валиден, реален, действащ и кореспондиращ имейл адрес. 

XIII. Печелившите участници ще бъдат известени чрез имейл съобщение! Печелившите ще трябва да отговорят обратно с имейл на office@brgd.bg, изпращайки валидни данни за доставка на наградата и приложени снимка/и на печелившата касова/и бележка/и. Ако печелившите не отговорят на имейла в рамките на 5 дни от получаване на имейл известието, Организаторът ще се свърже с тях еднократно на посочения при регистрацията телефон. Ако печелившите не приемат обаждането или не върнат обаждане до 20:00 ч. на същия ден, в който са били потърсени посредством телефонно обаждане, губят правото си да получат наградата. В случай че печеливш участник не предостави тази информация, награда не се предава и се изтегля друг участник на негово място.

XIV. Организаторът не носи отговорност, ако спечелил участник е пропуснал да забележи съобщението за спечелването и потвърждението на наградата, не е сторил това в 5-дневния срок за потвърждение или не е предоставил валиден, реален и действащ мобилен номер и имейл и/или е направил техническа (правописна) грешка при въвеждането им.

  1. Един участник може да регистрира неограничен брой касови бележки. Една касова бележка може да бъде регистрирана само веднъж. С една касова бележка може да бъде спечелена само една награда.

XVI. Печелившите участници получават наградите си след представяне на печелившата/те касова/и бележка/и за закупените на ядкови барове ELiTbars, посредством имейл на office@brgd.bg. Задължително условие е имената на продуктите да присъстват като закупен артикул на касовата бележка. Като изключение сме готови да приемем касови бележки с допълнително написано от продавача име на закупения продукт. В този случай, обаче, касовата бележка трябва да бъде подписана и подпечатана от съответния търговец.

XVII. ОРГАНИЗАТОРЪТ УМОЛЯВА УЧАСТНИЦИТЕ В ИГРАТА ДА ПАЗЯТ СТАРАТЕЛНО КАСОВАТА БЕЛЕЖКА НА МЯСТО, КОЕТО ДА СЪХРАНИ НЕЙНАТА ЦЯЛОСТ И ЧЕТЛИВОСТ – НАГРАДИ НЯМА ДА БЪДАТ ПРЕДОСТАВЯНИ СРЕЩУ ИЗТРИТИ КАСОВИ БЕЛЕЖКИ, НА КОИТО НЕ СЕ РАЗЧИТАТ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ ОТ РЕГИСТРАЦИЯТА!

XIX. Забранено е използването на всякакви методи, които по един или друг начин добавят регистрации „автоматично” вместо Участниците и други подобни злоупотреби. Всеки Участник, който се опита да наруши или наруши правилата на активността, ще бъде автоматично дисквалифициран от Организатора. Нарушение изрично включва действия за: а) използването на техники и/или технологии, които изменят елемента на лично и индивидуално участие на съответното физическо лице в активността; б) всяко друго действие, което променя механизма за участие в активността или увеличава шансовете за печалба на някой участник извън описания механизъм в настоящите Правила. Решението за дисквалификация е изцяло на Организатора, като Организаторът не дължи обяснение за начините на определяне на опит за нарушаване или реално нарушение на правилата на активността. Проверка за злоупотреба ще бъде извършвана по всяко време, включително след свързването със спечелилите, както и при доставка.

Раздаване на наградите:

  1. Наградите ще бъдат доставени с куриер на фирма Спиди до всеки печеливш в срок от 20 дни след подаването на адрес за доставка. В деня на доставка печелившите участници ще получат уведомителен SMS или прозвъняване от куриера. Наградите се доставят на един и същи адрес само веднъж. При отсъствие на печелившите участници, последните ще получат обаждане с допълнителни инструкции относно получаването на наградата в рамките на 20 работни дни от съответния куриерски клон. След изтичането на този срок печелившият участник губи правото си да получи наградата, като тя ще бъде използвана в бъдещи активности на марката.

XXI. Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда.

XXII. Наградите се получават само срещу представяне на документ за самоличност. В случай че печелившият участник е на възраст до 16 години, наградата може да бъде получена само от законния представител на същия. Допуска се наградата да бъде получена на посочения адрес от лице, различно от печелившия участник, ако същото удостовери писмено, че е получило наградата от името на печелившия.

Обработване на лични данни:

XXIII. Всички лични данни ще бъдат третирани като конфиденциална информация съгласно действащата нормативна уредба по отношение защита на личните данни.

XXIV. Предоставените от участниците лични данни (имена, телефон, адрес и ЕГН в случаите по сл. точка) ще бъдат използвани (събирани и администрирани) от Бригада енд Ко ООД  , както и техните подизпълнители, само за цели, свързани с тази игра, организирана от Бригада едн Ко ЕООД и възложена от Елит-П ЕООД, както и за разпространение на спечелени награди. Първите седем цифри (без националния код 00359) на телефонните номера на печелившите участници ще бъдат обявявани на промоционалния сайт www.elitbarsgame.elitfoods.eu.

XXV. За изпълнението на задълженията си по чл. 73 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица, Организаторът ще изиска от всички печеливши да предоставят презиме и ЕГН, като тези лични данни ще бъдат използвани само за целите на справката по споменатата в настоящия текст законодателна норма. В случай че печелившите участници не желаят да предоставят изисканата информация, те губят правото да получат наградата си.

Участниците имат право на достъп по всяко време до събраните и обработвани техни лични данни, както и правото да искат тяхната промяна, изтриване или коригиране в съответствие с чл. 26 и следващите от Закона за защита на личните данни, като изпратят молбата си писмено на имейл адрес: office@brgd.bg или се обадят на телефон +359 886 225 272.

XXVI. Един участник може да спечели само по един брой награда от вид за периода на Играта.

Отговорност:

XXVII. Организаторът на Играта не е длъжен да води кореспонденция за непечеливши претенции при изтичането на срока на Играта или по други подобни поводи.

XXVIII. Организаторът не носи отговорност при възникване на форсмажорни обстоятелства и/или срив в информационните системи, които възпрепятстват реализацията на съответната игра и/или доставката на награди.

XXVIX. Евентуално възникнали спорове между Организатора на Играта и участници в нея се решават чрез преговори или в краен случай, при невъзможност да се постигне съгласие – чрез намесата на компетентните органи.

XXX. Компанията Facebook е напълно освободена от всякаква отговорност относно настоящата Игра. Играта по никакъв начин не се спонсорира и/или администрира от Facebook.

XXXI. Бригада енд Ко OOД си запазва правото да промени периода на Играта, ако поради непредвидени обстоятелства като забавяне на промоционални материали, срив в информационните системи или други не може да активира играта на 10.10.2022 г. и/или да я прекрати на 10.11.2022 г.

 

background-top-right